Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů klientů je naší prioritou. Účelem tohoto dokumentu je především poskytnout Vám informace o způsobu a rozsahu zpracování těchto údajů, jakož i o právech, která Vám v souvislosti s jejich zpracováním náleží.

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, zejména zákonem c ̌. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“) a obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“ či „GDPR“). Obecné nařízení představuje aktualizovaný právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU a stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (subjektem údajů jsou pouze fyzické osoby).

Při zpracování osobních údajů dodržujeme stanovená pravidla a bez Vašeho vědomí nepředáváme Vaše osobní údaje třetím osobám.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, pokud:

 • jste k jejich zpracování udělili souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1. písm. a) obecného nařízení,
 • je to nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení,
 • je to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení,
 • je to nezbytné pro oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZR Alfa Apartments s.r.o.
se sídlem: U trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha
IČO: 11869062
(dále jen „Společnost“ nebo „správce“)
Správce shromažďuje Vaše osobní údaje, disponuje s nimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Zpracovávány jsou následující osobní údaje:

 • identifikační a kontaktní údaje
 • údaje o zboží a sjednaných službách
 • údaje o společné komunikaci (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak)
 • platební údaje (např. údaj o splátkách kupních cen nebo dlužných částkách, číslo účtu apod.)
 • další specifické údaje potřebné k poskytování sjednaných služeb

Dále jsou obsaženy informace o zpracování osobních údajů

 • pro marketingové účely
 • pro účely uzavření a plnění smlouvy

ZPRACOVÁNÍ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Pro marketingové účely využíváme databázi našich stávajících zákazníků, jakož i seznam osob, které se našimi teprve mohou stát. V tomto seznamu máme jejich jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mail, které získáváme z vyplněných formulářů na webových stránkách Společnosti.

Obchodní sdělení rozesíláme formou emailu, prostřednictvím internetu a sociálních sítí.

Pokud jde o zasílaní obchodních sdělení elektronickou poštou stávajícím zákazníkům Společnosti o stejných nebo obdobných výrobcích či službách Společnosti, jde o použití osobních údajů, k němuž nepotřebujeme Váš souhlas. V ostatních případech jsou tyto údaje používány na základě Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů, a to údajů identifikačních a kontaktních (zejména jméno a příjmení, akademický titul, adresa, e-mailová adresa, telefon, datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo účtu) je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a Společností, včetně případného řešení reklamace a práv vyplývajících z odpovědnosti za vady prodané věci, jakož i pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

Vaše platební údaje, tedy zejména číslo Vašeho bankovního účtu a údaje z Vaší platební karty, zpracováváme z důvodu identifikace Vašich plateb.

Zpracovávání údajů, jako jsou Vaše jméno a příjmení, adresa, údaje o zakoupeném zboží či službě a jejich ceně, je nezbytné jednak proto, abychom Vám mohli vystavit vyúčtování za zboží či služby, a dále z toho důvodu, abychom mohli splnit povinnost vést účetnictví tak, jak nám ukládá zákon.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je tedy nutným požadavkem pro uzavření smlouvy se správcem a pro její plnění. Bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

KDO JE PŘÍJEMCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci osobních údajů, kterým může správce v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu Vaše osobní údaje předávat, jsou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech: subjekt údajů, resp. klient, orgány veřejné moci, poradci na základě smlouvy o poskytování služeb.

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropské unie.

DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu jejich zpracování, zejména po dobu, po kterou je subjekt údajů klientem správce, a následně po dobu 5 let poté, co jím přestane být, případně po dobu stanovenou právními předpisy.

Po uplynutí této doby správce Vaše osobní údaje zlikviduje, ledaže bude oprávněn nebo povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu. Vaše osobní údaje budou správcem rovněž zpracovávány po dobu vedení případných soudních sporů. Dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše osobní údaje, bude správce v případech, kde mu to ukládá právní předpis, archivovat po předepsanou dobu.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Mezi Vaše práva v souvislosti se zpracováním údajů patří:

 • právo požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů
 • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
 • právo na omezení zpracování: Omezení zpracování znamená, že správce osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označí a po dobu trvání omezení je dál nezpracovává s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování má subjekt údajů tehdy, jestliže
  • popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití
  • správce osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • vznesl námitku proti zpracování uvedenou níže, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce pro zpracování převažují nad zájmy subjektu údajů nebo nad jeho právy a svobodami
 • právo na výmaz osobních údajů, a to zejména v případě, kdy již údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, došlo-li k odvolání souhlasu s jejich zpracováním, nebo byly-li údaje zpracovány protiprávně. Právo na výmaz se však neuplatní např. pokud, je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů může žádat, aby osobní údaje byly poskytnuty za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo aby je správce sám předal jinému správci osobních údajů.
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz., a to v případě, že se subjekt údajů domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost může podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště.
 • právo na odvolání souhlasu: Odvolání souhlasu se zpracováním údajů je možné učinit písemně (v listinné nebo elektronické formě) na adrese správce uvedené výše. Obchodní sdělení můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém takovém sdělení. Odvolání Vašeho souhlasu však nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním z Vaší strany.
 • právo vznést námitku: V případě, že osobní údaje klienta jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů správce nebo někoho dalšího, má subjekt údajů kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku může subjekt údajů vznést na adrese sídla správce. Pokud takovou námitku vznese, bude správce oprávněn v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování.

Za účelem uplatnění svých práv či v případě jakýchkoliv otázek nebo stížností se můžete na správce obrátit poštou na adresu U Trezorky 921/2, 158 00 Praha nebo e-mailem na adresu info@venusgroup.cz.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Některé údaje shromažďujeme automaticky s Vaším souhlasem, například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky. Cookies pomáhají rozpoznat zařízení uživatele a usnadňují se přihlásit na stránku a používat ji. Díky nim získáváme zpětnou vazbu o navštívených stránkách, takže můžeme posuzovat efektivitu našich stránek a nadále je pro Vás zlepšovat a uživatelsky přizpůsobovat. Soubory cookies se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit.

Technologie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám tedy umožňují zobrazovat návštěvníkům, kteří již o naše webové stránky či služby projevili zájem, naše reklamy. Snažíme se o to, aby Vám zobrazovala pouze ta reklama, která Vás skutečně zajímá, a nikoliv reklama bez jakékoliv vazby k Vaší osobě a zájmům.

Více informací o zpracování cookies najdete na stránce:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs